لینک مستقیم(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام (واقع در استان خراسان رضوی))

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام (واقع در استان خراسان رضوی)|34007975|lgq39010660|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام, استان خراسان رضوی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام (واقع در استان خراسان رضوی) را مشاهده می نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار